Vòng Quay Buss Gaming 19K

Số người đang chơi: 741 (8 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ra*****na - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Lo*****da - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Pau*****ge - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Don*****ita - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ke*****son - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Al*****po - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Al*****en - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Mat*****era - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ke*****att - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Eu*****ubi - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      La*****ge - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ka*****on - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Wi*****es - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Roy*****ron - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Em*****oan - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ra*****al - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      An*****fy - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Dyl*****ie - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Dou*****oan - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Dan*****mas - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Je*****des - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Kei*****nda - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Jua*****gen - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Na*****sa - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Bru*****var - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Wil*****ers - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Wil*****rie - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ma*****man - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Chr*****fy - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      St*****sha - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Jor*****na - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      He*****ia - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Mar*****esh - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Fra*****ele - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Vin*****igh - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Lou*****ro - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ro*****ha - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Phi*****ma - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Kim*****ger - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ge*****ri - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ch*****igh - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Br*****aud - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Car*****age - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Mi*****we - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Pe*****dro - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Emi*****per - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ph*****man - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      La*****ami - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Pa*****gen - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      As*****don - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Eli*****ree - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Bra*****we - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Geo*****ne - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ke*****ld - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Da*****ght - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ger*****upo - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Da*****lia - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Al*****ora - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ben*****ha - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Kyl*****nz - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Kyl*****sa - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Den*****cka - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Car*****es - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Dav*****te - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Jo*****en - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Aa*****ama - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Vin*****ld - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Za*****we - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ad*****ffy - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Br*****er - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Noa*****er - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Bil*****ia - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ad*****we - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Rog*****anz - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ben*****na - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      St*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ti*****sh - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Lis*****te - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ru*****rs - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      No*****on - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Wal*****ia - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Alb*****dro - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Wi*****sby - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Jos*****uz - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Sea*****dy - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Lo*****igh - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Jo*****on - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Wi*****ong - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Mel*****as - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Phi*****oan - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Na*****ana - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ge*****mo - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Don*****lia - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Gar*****ita - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Na*****ta - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Jo*****ra - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ke*****ice - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Jo*****nda - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Art*****var - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Cyn*****hke - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Mar*****zer - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Bo*****el - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Bru*****cki - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      El*****mas - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Cha*****ral - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      An*****nia - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Li*****ree - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Do*****en - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Rog*****ter - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Mel*****ong - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Eli*****er - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ju*****tte - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ric*****da - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Zac*****ha - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Kar*****ett - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      As*****der - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Alb*****oan - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Jo*****dia - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Dy*****ne - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ric*****er - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Gr*****po - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ran*****ia - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ro*****we - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Deb*****man - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ada*****ral - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      No*****uz - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Lo*****ita - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Me*****ar - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Da*****isa - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Vin*****we - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ca*****ora - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      La*****ffy - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Jos*****kar - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Law*****age - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Aa*****we - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ral*****ger - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ale*****rie - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Kar*****on - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ti*****lia - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ben*****an - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Pat*****ers - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Tim*****emp - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ja*****es - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Lo*****esh - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ti*****dy - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      An*****ami - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Pa*****nia - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Re*****on - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Lo*****ka - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Alb*****att - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Bar*****er - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Lis*****an - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Kim*****al - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      An*****te - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Aus*****ck - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Wal*****sh - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Da*****ie - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Jo*****oby - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Chr*****des - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Mel*****ett - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Br*****ine - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ra*****ta - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Sha*****ny - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Fr*****oan - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Mar*****ki - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Su*****mi - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      De*****na - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ro*****ral - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Na*****mp - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ja*****er - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Lau*****ong - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Pa*****man - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ter*****en - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Eug*****ee - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ti*****cki - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      La*****ie - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ric*****ia - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Wil*****att - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ga*****zak - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ga*****gen - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Eth*****ris - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      St*****ght - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Pat*****ock - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Lar*****aud - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Dou*****ego - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Re*****mi - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Mar*****ie - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Br*****ele - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Dou*****les - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Phi*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Jo*****er - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      De*****var - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Jor*****na - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Bru*****he - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Bo*****cki - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Mar*****ana - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Gab*****upo - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Jus*****man - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Mar*****da - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Do*****uz - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Br*****ia - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Joh*****les - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Lo*****man - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Jo*****roy - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ed*****fy - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ad*****ak - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Dyl*****ck - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Chr*****ha - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Way*****uri - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Vi*****ubi - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ga*****nna - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Fra*****ng - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Wa*****er - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Joh*****ora - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ph*****hon - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Te*****yd - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ra*****bel - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Rog*****gh - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ale*****en - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ric*****der - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Sus*****tt - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ba*****te - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Pat*****old - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Al*****te - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ray*****mas - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Bi*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Geo*****as - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ro*****ora - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Dav*****ger - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Su*****kar - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Cy*****ia - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ro*****ion - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Jo*****by - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Al*****en - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Je*****na - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Jo*****po - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Do*****aud - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Wi*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Li*****ett - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ama*****ral - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Rya*****omi - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Be*****on - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Da*****yd - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Li*****nz - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ma*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ju*****te - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Dyl*****upo - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ad*****mi - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Be*****mi - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Mi*****by - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Eli*****ge - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Pe*****ron - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      St*****ia - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Me*****ra - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Joe*****ie - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Je*****ama - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Lau*****ne - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Nan*****ka - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Al*****er - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ro*****the - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Noa*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Te*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ru*****ra - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ti*****ren - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Je*****ght - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Pat*****uz - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ch*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Har*****er - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Bet*****hon - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ke*****we - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Bry*****esh - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Jac*****ie - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Li*****ewe - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Wi*****as - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Bri*****man - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Rus*****per - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Pat*****ama - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Mi*****sh - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Pau*****mp - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Gab*****cki - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ral*****uz - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ky*****oy - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Am*****mo - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Wil*****old - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      St*****ene - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ala*****ra - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Jo*****ak - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Lo*****da - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Phi*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Dor*****da - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Eu*****ndy - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ga*****ud - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ti*****ice - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ran*****don - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Gar*****ny - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ry*****var - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ro*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Vi*****ud - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Rya*****ete - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Bo*****ana - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Sam*****ny - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Dor*****cka - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      As*****da - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Den*****smo - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      No*****po - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Car*****go - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Br*****ha - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Da*****ha - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Bra*****ng - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Bar*****mas - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Ty*****oyd - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Emi*****oan - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Jos*****er - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Joe*****ck - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Sa*****ong - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Jua*****el - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ale*****cie - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Li*****er - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ar*****is - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Da*****ana - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Don*****dia - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Chr*****el - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Bo*****on - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Na*****ne - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Deb*****the - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Pa*****te - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Mi*****on - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ke*****dro - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Pa*****gh - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Har*****oan - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Te*****en - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Da*****omi - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Bar*****ee - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Lau*****tte - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Nan*****al - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ju*****bel - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Ga*****ter - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Tho*****gha - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Be*****na - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ra*****dy - đã trúng Bạn Nhận Được 1.999 KC    -      Me*****kar - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Joe*****po - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ni*****na - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Sa*****aud - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Don*****ar - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Tho*****an - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
039***86 Bạn Nhận Được 19 KC 2023-02-10 11:52
039***86 Bạn Nhận Được 19 KC 2023-02-10 11:51

Các vòng minigame khác

Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục 19K

Đã chơi: 12236

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Bóng Đá 10K

Đã chơi: 1245

12,500đ 10,000đ

Vòng Quay Scar Cá Mập Đen 19K

Đã chơi: 2414

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay UMP Khủng Long 19K

Đã chơi: 45656

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt 19K

Đã chơi: 5467

23,750đ 19,000đ

Lật Hình MP40 Huyền Thoại 19K

Đã chơi: 2348

23,750đ 19,000đ

Máy Chế Tác MP5 29K

Đã chơi: 3137

36,250đ 29,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »